WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 1706172


Ignore:
Timestamp:
08/01/17 08:39:35 (8 months ago)
Author:
dyadyalesha
Message:

First start

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • dl-yandex-webmaster/trunk/readme.txt

  r1706169 r1706172  
  77Stable tag: 0.1 
  88 
  9 ßíäåêñ Âåáìàñòåð äëÿ âàøåé êîíñîëè WordPress 
   9яндекс ¬ебмастер дл¤ вашей консоли WordPress 
  1010 
  1111== Description == 
  1212 
  13 Äàííûé ïëàãèí ïîçâîëèò âàì ëåãêî ïðîñìàòðèâàòü èíôîðìàöèþ ßíäåêñ Âåáìàñòåð ïðÿìî â êîíñîëè âàøåãî ñàéòà 
   13ƒанный плагин позволит вам легко просматривать информацию яндекс ¬ебмастер пр¤мо в консоли вашего сайта 
  1414 
  15 ßíäåêñ. Âåáìàñòåð — ñåðâèñ ßíäåêñà äëÿ âåáìàñòåðîâ, ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ äëÿ îöåíêè èíäåêñàöèè ñàéòà è íàñòðîéêè îïèñàíèÿ ñàéòà â ðåçóëüòàòàõ ïîèñêà ßíäåêñà. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîêàçà ñòàòèñòèêè ñàéòà. 
   15яндекс. ¬ебмастер Ч сервис яндекса дл¤ вебмастеров, панель инструментов дл¤ оценки индексации сайта и настройки описани¤ сайта в результатах поиска яндекса. »спользуетс¤ дл¤ показа статистики сайта. 
  1616 
  1717 
  1818== Installation == 
  1919 
  20 1. Ðàñïàêóéòå àðõèâ ñ ïëàãèíîì 
  21 2. Çàãðóçèòå ïàïêó ñ ïëàãèíîì â äèðåêòîðèþ /wp-content/plugins/ íà âàøåì ñåðâåðå 
  22 3. Àêòèâèðóéòå ïëàãèí â ðàçäåëå ïëàãèíû â ïàíåëè àäìèíèñòðèðîâàíèÿ WordPress 
   201. –аспакуйте архив с плагином 
   212. «агрузите папку с плагином в директорию /wp-content/plugins/ на вашем сервере 
   223. јктивируйте плагин в разделе плагины в панели администрировани¤ WordPress 
  2323 
  2424 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.