WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 1272522


Ignore:
Timestamp:
10/25/15 00:42:36 (2 years ago)
Author:
thachpham92
Message:
 • Chuyển plugin sang phiên bản 1.3
Location:
woocommerce-vietnam-currency
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • woocommerce-vietnam-currency/tags/1.3/plugin.php

  r1272519 r1272522  
  44 * Plugin URI: http://thachpham.com 
  55 * Description: Thêm loại tiền tệ Việt Nam Đồng (VNĐ) vào Woocommerce và tích hợp tính năng tự chuyển tỷ giá VNĐ sang USD để sử dụng thanh toán qua Paypal. 
  6  * Version: 1.2 
   6 * Version: 1.3 
  77 * Author: Thach Pham 
  88 * Author URI: http://thachpham.com 
 • woocommerce-vietnam-currency/trunk/plugin.php

  r1272519 r1272522  
  44 * Plugin URI: http://thachpham.com 
  55 * Description: Thêm loại tiền tệ Việt Nam Đồng (VNĐ) vào Woocommerce và tích hợp tính năng tự chuyển tỷ giá VNĐ sang USD để sử dụng thanh toán qua Paypal. 
  6  * Version: 1.2 
   6 * Version: 1.3 
  77 * Author: Thach Pham 
  88 * Author URI: http://thachpham.com 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.