WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 1074464


Ignore:
Timestamp:
01/23/15 23:05:13 (3 years ago)
Author:
thachpham92
Message:

Sửa lỗi VND không làm việc được khi dùng coupon.

Location:
woocommerce-vietnam-currency
Files:
4 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • woocommerce-vietnam-currency/trunk/plugin.php

  r788705 r1074464  
  44 * Plugin URI: http://thachpham.com 
  55 * Description: Thêm loại tiền tệ Việt Nam Đồng (VNĐ) vào Woocommerce và tích hợp tính năng tự chuyển tỷ giá VNĐ sang USD để sử dụng thanh toán qua Paypal. 
  6  * Version: 1.1 
   6 * Version: 1.2 
  77 * Author: Thach Pham 
  88 * Author URI: http://thachpham.com 
   
  107107add_filter('woocommerce_paypal_args', 'vnd_to_usd');  
  108108function vnd_to_usd($paypal_args){  
  109 if ( $paypal_args['currency_code'] == 'VND'){ 
  110 $convert_rate = (get_option('vnd_convert_rate') == '') ? 21083.7 : get_option('vnd_convert_rate'); 
  111 $paypal_args['currency_code'] = 'USD'; // Ký hiệu của loại tiền cần chuyển ra. 
  112 $i = 1;  
   109    if ( $paypal_args['currency_code'] == 'VND'){ 
   110        $convert_rate = (get_option('vnd_convert_rate') == '') ? 21083.7 : get_option('vnd_convert_rate'); 
   111        $paypal_args['currency_code'] = 'USD'; // Ký hiệu của loại tiền cần chuyển ra. 
   112        $i = 1;  
  113113 
  114 while (isset($paypal_args['amount_' . $i])) {  
  115 $paypal_args['amount_' . $i] = round( $paypal_args['amount_' . $i] / $convert_rate, 2);  
  116 ++$i;  
   114        while (isset($paypal_args['amount_' . $i])) {  
   115            $paypal_args['amount_' . $i] = round( $paypal_args['amount_' . $i] / $convert_rate, 2);  
   116            ++$i;  
   117        } 
   118         
   119        /* Fix VND for coupon usage. Thanks @Pham Duy Thanh  
   120         */ 
   121        if(isset($paypal_args['discount_amount_cart']) && $paypal_args['discount_amount_cart'] > 0){ 
   122 
   123            $paypal_args['discount_amount_cart'] = round( $paypal_args['discount_amount_cart'] / $convert_rate, 2); 
   124 
   125        }        
   126 
   127    }  
   128    return $paypal_args;  
   129} 
   130 
   131/* 
   132 * Fix  
   133 
   134/* Enable VND for PayPal */ 
   135add_filter( 'woocommerce_paypal_supported_currencies', 'add_bgn_paypal_valid_currency' );      
   136    function add_bgn_paypal_valid_currency( $currencies ) {   
   137    array_push ( $currencies , 'VND' ); 
   138    return $currencies;   
  117139}  
  118140 
  119 }  
  120 return $paypal_args;  
  121 } 
  122  
  123 /* Endable VND PP */ 
  124 add_filter( 'woocommerce_paypal_supported_currencies', 'add_bgn_paypal_valid_currency' );      
  125     function add_bgn_paypal_valid_currency( $currencies ) {   
  126      array_push ( $currencies , 'VND' ); 
  127      return $currencies;   
  128     }  
  129  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.